29.10.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2014 година.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД потвърждава предвиденото забавяне на темповете през следващите месеци, като консолидираните продажби за 2014 година ще бъдат с около 0.3% по-високи от 2013 година.
Документи:
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Информация, влияеща върху цената на акциите
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз