28.11.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2014 година.

Консолидираната нетна печалба на групата достигна 14 375 хил. лева, което представлява ръст от 18.42% в сравнение с деветмесечието на 2013 година.
Продажбите достигнаха 139 189 хил. лева, което е повишение с 3.28% спрямо същия период на 2013 година.
Продажбите през третото тримесечие на 2014 година са сравними с данните от предходните години, което е израз на цикличност, характерна за нашия бизнес.
Съветът на директорите на Стара планина холд АД ще публикува до 15 декември прогнозите за приключване на 2014 година и очакванията за 2015 година.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз