19.12.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2014 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2014 г. Писмо.

Консолидираните продажби към края на ноември 2014 година бележат повишение с 2.01% в сравнение със същия период на 2013 година. Предвиждаме продажбите към края на декември 2014 година да бъдат с 1.2% по-високи от 2013 година.