22.07.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2014 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2014 г., се посочва в публикуваното писмо.

11.07.2014

Днес Стара планина холд АД продаде дяловото си участие в Пътстройинженеринг АД, град Кърджали при следните параметри

23.06.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2014 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2014 г., се посочва в публикуваното писмо.

12.06.2014

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

12.06.2014

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 12.06.2014 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2013 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2013 г. сума в размер на 1 018 254 (един милион осемнадесет хиляди, двеста петдесет и четири) лева за изплащане на дивиденти.

11.06.2014

В Деня на икономиста 11 юни Съюзът на икономистите в България връчи наградите на победителите в Десетия юбилеен конкурс "Млад икономист", който тази година премина под надслов „Гласът на младите за силна икономика” и бе на тема „Зелената икономика – възможности и предизвикателства”.

30.05.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2014 година.

23.05.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2014 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2014 г., се посочва в публикуваното писмо.

25.04.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2014 година.

24.04.2014

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2013 година, заверен от одитор.