29.05.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2015 година.

Консолидираната нетна печалба на групата за първото тримесечие на 2015 година е в размер на 4766 хил. лева. Продажбите през тримесечието достигнаха 46 515 хил. лева, което е повишение с 0.71% на годишна база, но е с 4.27% по-високо от бизнес плана.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда забавяне през следващите месеци, като консолидираните продажби за второто тримесечие на 2015 година ще бъдат с около 7% по-ниски, а за първото полугодие – до 4% по-ниски от същия период на 2014 година.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)