17.06.2015

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 17.06.2014 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2014 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2014 г. сума в размер на 2101966.50 (два милиона, сто и една хиляди, деветстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки) за изплащане на дивиденти.
Брутна сума на дивидента: 0.1014 лв. на акция.
Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0.09633 лв. на акция.
Начало на изплащане на дивидента – 10.09.2015 г.
Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца.
Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за 2014 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 01.07.2015 година.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 година и назначи регистрирания одитор проф. Михаил Динев за експерт-счетоводител на дружеството за 2015 година.

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2014 г

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

Трите най-големи предприятия от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД, Хидравлични елементи и системи АД и Елхим-Искра АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 5302.6 хил. лева.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е 7.4946 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 428%
.