27.08.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2015 година.

Консолидираната печалба на групата за първото полугодие на 2015 година е в размер на 9 583 хил. лева. Продажбите през отчетното тримесечие достигнаха 47 091 хил. лева, което е понижение с 6,40% на годишна база, но са с 1,24% по-високи в сравнение с първото тримесечие, и с 2,45% над бизнес плана.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда забавяне през следващите месеци. Очакваме консолидираните приходи от продажби за 2015 година да бъдат с около 1.5% по-ниски от продажбите през 2014 година. Възможно е тези прогнози да не бъдат достигнати поради непазарното поскъпване на електроенергията за индустрията. Не може да подминем този много тревожен факт, защото се отразява не само на нашите производствени разходи, но рефлектира и върху енергоемките производства на нашите доставчици.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)