26.11.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015 година.

Консолидираната печалба на групата достигна 12 565 хил. лева. Продажбите през отчетното тримесечие са 41 440 хил. лева, което е понижение с 2,92% на годишна база. Резултатите за деветмесечието на 2015 година са с 2,21% над бизнес плана.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД поддържа обявената прогноза. Очакваме консолидираните приходи от продажби за 2015 година да бъдат с около 1,5% по-ниски от продажбите през 2014 година. Предвиждаме нетната неконсолидирана печалба на холдинга за 2015 година да достигне 4,750 млн. лева.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)