27.03.2015

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2014 година под формата на дивидент.

27.03.2015

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2014 година, заверен от одитор.

23.03.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2015 г. Писмо.

27.02.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 година.

26.01.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2014 година.
За трета поредна година нетната печалба на Стара планина холд АД е над 2 млн. лева, което дава основание на Съвета на директорите да предложи на акционерите да разпределят част от печалбата за дивиденти.

23.01.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2014 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2015 г. Писмо.