29.02.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 година.

Консолидираната печалба на групата за 2015 година е в размер на 14 095 хил. лева при 12 565 хил. към края на трето тримесечие. Продажбите през последното тримесечие достигнаха 40 399 хил. лева, което е понижение с 4,53% на годишна база, но са съпоставими с бизнес плана.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД поддържа обявените прогнози за началото на 2016 година. Очакваме забавяне на темповете на спад на годишна база, като консолидираните приходи от продажби за първото тримесечие ще бъдат с около 1,0% по-ниски от продажбите в началото на 2015 година. През второто тримесечие, което традиционно е най-силно, продажбите ще отбележат ръст от около 3% на годишна база, като първото полугодие на 2016 година ще бъде с 1,2% по-силно от първото полугодие на 2015 година.

Консолидиран финансов отчет

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)