27.04.2016

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 година, заверен от одитор.