30.05.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 година.

Консолидираната печалба на групата за първото тримесечие на 2016 година е в размер на 5094 хил. лева при 4766 хил. лева за първото тримесечие на 2015 година. Първото тримесечие на 2016 година показа по-високи от прогнозираните резултати. Продажбите през тримесечието достигнаха 48 181 хил. лева, което е повишение с 3.58% на годишна база и е с 4.74% по-високо от бизнес плана. Статистически това е най-силното стартово тримесечие от 2008 година.

Нашите предвиждания са през първото полугодие на 2016 година да достигнем 96.8 млн. лева продажби, с което ще постигнем ръст от 3.42% на годишна база и ще надминем пиковите продажби през 2008, 2011 и 2014 година. Същевременно тази прогноза е с 2.24% над бизнес плана.

Консолидиран финансов отчет

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)