21.06.2016

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 21.06.2016 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2015 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2015 г. сума в размер на 4269392 (четири милиона, двеста шестдесет и девет хиляди, триста деветдесет и два) лева за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0,206 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,195666 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 10.09.2016 г.

Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца.
Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за 2015 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 05.07.2016 година.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 година и назначи регистрирания одитор проф. Михаил Динев за експерт-счетоводител на дружеството за 2016 година.

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2015 г

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

Трите най-големи предприятия от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД, Хидравлични елементи и системи АД и Елхим-Искра АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 5.6 млн. лева.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е 11.764 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 6.7 пъти
.