28.07.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2016 година.

Първото шестмесечие на 2016 година показа резултати, близки до прогнозираните. Предварителните обобщени данни сочат, че резултатите са сравними с публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за 1H 2016 година ще бъдат с 4.83% по-високи от продажбите през същия период на 2015 година и с 3.45% над бизнес плана.

Очакваме нетните приходи от продажби за първото полугодие да достигнат 97.95 млн. лева. Това е най-силното полугодие през последните 8 години.
Предвиждаме продажбите през 2016 година да достигнат близо 186 млн. лева, с около 5% ръст спрямо 2015 година.

Документи:

Междинен доклад за дейността през тримесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Информация, влияеща върху цената на акциите
Финансов отчет по форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби по шестмесечия, вкл. актуализирана прогноза за 2016 година (млн. лева)