26.08.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2016 година.

Консолидираната печалба на групата за първото шестмесечие на 2016 година е в размер на 10823 хил. лева при 9583 хил. лева за първото шестмесечие на 2015 година. Първото шестмесечие на 2016 година показа по-високи от прогнозираните резултати. Продажбите през шестмесечието достигнаха 98 млн. лева, което е повишение с 4.74% на годишна база и е с 3.54% по-високо от бизнес плана. Статистически това е най-силното шестмесечие от 2008 година.

Нашите предвиждания са през цялата 2016 година да достигнем 186 млн. лева продажби, с което ще постигнем ръст от 5.7% на годишна база и ще надминем пиковите продажби през 2008, 2011 и 2014 година. Същевременно тази прогноза е с 5.17% над бизнес плана.

Консолидиран финансов отчет

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН
Информация, влияеща върху цената на акциите

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)