26.10.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2016 година.

Предварителните обобщени данни сочат, че резултатите за третото тримесечие на 2016 година са по-високи от публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за деветмесечието на 2016 година ще бъдат с 6.4% по-високи от продажбите през същия период на 2015 година.

По традиция очакваме по-слабо четвърто тримесечие. Ако постигнем планираните продажби от 40,5 млн. лева, ще изпратим 2016 година с общ обем на нетните приходи от порядъка на 181,5 млн. лева, с което ще достигнем годишен ръст от 3,2%, с което ревизираме по-рано направените прогнози.

Същевременно очакваме двуцифрен ръст на годишния финансов резултат в групата.

Документи:

Междинен доклад за дейността през тримесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Информация, влияеща върху цената на акциите
Финансов отчет по форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби по тримесечия, вкл. актуализирана прогноза за 2016 година (млн. лева)