28.11.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидирано публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2016 година.

Продажбите през деветмесечието достигнаха 143384 хил. лева, което е повишение с 6.17% на годишна база и е с 5.9% по-високо от бизнес плана.

Консолидираната печалба на групата за деветмесечието на 2016 година е в размер на 15539 хил. лева при 12565 хил. лева за същия период на 2015 година, което представлява ръст от 23.67%.

Предвиждаме намаляване на темпа на продажбите през последното тримесечие, което по традиция е най-слабо по този показател. Това се дължи основно на по-рано попълнените запаси от нашите основни клиенти.

При прогноза 40,5 млн. лева за четвърто тримесечие на 2016 година очакваме годишните продажби да достигнат 183.9 млн. лева, което би довело до ръст от 4.5% в сравнение с 2015 година и с 4% над бизнес плана.

Документи:

Пояснителни бележки (доклад) за дейността през тримесечието
Финансов отчет по МСС
Обяснителни бележки към финансовия отчет
Финансов отчет по форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби по тримесечия, вкл. актуализирана прогноза за 4Q2016 година (млн. лева)