27.01.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2016 година.

Нетната печалба на холдинга за 2016 година е в размер на 5146 хил. лева при 4734 хил. лева за 2015 година, което представлява ръст от 8.7%.

Съветът на директорите ще предложи на редовното годишно общо събрание акционерите да продължат традицията за разпределяне на част от финансовия резултат за дивидент.

В публикувания Календар на корпоративните събития се предвижда общото събрание на акционерите да се проведе на 23 май, а изплащането на дивидента, ако бъде взето решение, да започне два месеца по-рано от обичайното – на 10 юли.

Към края на 2016 година свободните парични средства в холдинга са близо 8,7 млн. лева. Ръководството на Стара планина холд АД проучва пазара за нови придобивания.

Документи:

Доклад за дейността през тримесечието
Финансово уведомление по МСС
Обяснителни бележки към финансовото уведомление
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз

Нетна печалба (хил. лева)