27.02.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2016 година на консолидирана основа.

Годишните продажби достигнаха 187.4 млн. лева, което е повишение с 6.48% на годишна база и е с 5.95% по-високо от бизнес плана.

Консолидираната нетна печалба на групата за 2016 година е в размер на 17.5 млн. лева в сравнение с 14.1 млн. лева за миналата година, което представлява ръст от 24.0%.

Ръководството на Стара планина холд АД ще предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2016 година под формата на дивидент.

Документи:

Доклад за дейността през тримесечието
Финансово уведомление по МСС
Обяснителни бележки към финансовото уведомление
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз

ГОДИШНИ ПРОДАЖБИ (млн. лева)