03.04.2017

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 23 май 2017 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

Съветът на директорите предлага 88% от печалбата да се разпредели за дивидент.
Стара планина холд АД е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си.
Ако бъде прието предложението, брутната сума, заделена за дивидент през този период ще бъде в размер на 16,295 млн. лева.
Първоначалната инвестиция има дивидентно покритие 9.3 пъти.

Покана в Търговския регистър
Обява в Търговския регистър
Правила за гласуване чрез пълномощник
Образец на пълномощно
Годишен финансов отчет

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз