28.04.2017

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2016 година, заверен от одитор.