23.05.2017

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 23.05.2017 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2016 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2016 г. сума в размер на 4531164 (четири милиона, петстотин тридесет и една хиляди, сто шестдесет и четири) лева за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0,21754 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,20666669 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 10 юли 2017 г.

Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца.
Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за 2016 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 06.06.2017 година.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 година и назначи Одиторско дружество „Дрийм одити“ ООД, град София за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2017 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2016 г

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

Трите най-големи предприятия от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД, Хидравлични елементи и системи АД и Елхим-Искра АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 5.7 млн. лева.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е 16.3 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 9.3 пъти.

Общата сума на дивидентите за 20-годишната история на предприятията от групата на Стара планина холд е в размер на 105 милиона лева.