26.05.2017

Съобщение за търгово предлагане

Стара планина холд АД, в качеството му на акционер, притежаващ пряко 1 132 818 броя безналични, поименни акции с номинал един лев всяка, представляващи 91,75% от капитала на ФАЗАН АД, на основание чл. 149а от ЗППЦК, в качеството на акционер, притежаващ пряко над 90% от гласовете в Общото събрание на ФАЗАН АД, представи днес в Комисията за финансов надзор Търгово предложение за изкупуване акциите на останалите акционери на дружеството. Комисията за финансов надзор не е взела отношение по предложението.

Предложената цена е съобразена с изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК и ще бъде обявена след получаване на одобрение от Комисията за финансов надзор.

Предвижда се основната дейност на ФАЗАН АД да се запази. Търговият предложител Стара планина холд АД възнамерява да поиска отписване на дружество ФАЗАН АД от регистъра на КФН и е възможно дружеството да бъде отписано от регистъра на публичните дружества, след като общото събрание на акционерите вземе съответно решение по реда на чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. Писмо.