28.07.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2017 година.

Първото шестмесечие на 2017 година показа по-високи от прогнозираните резултати. Предварителните обобщени данни сочат, че консолидираните продажби за 1H 2017 година ще бъдат с 9.5% по-високи от продажбите през същия период на 2016 година и с 6.77% над бизнес плана.

 

Очакваме нетните приходи от продажби за първото полугодие да надминат 107 млн. лева. Това е най-силното полугодие в 20-годишната история на холдинга.

 

През второто шестмесечие очакваме консолидираните продажби да бъдат над 106 млн. лева, което е с 19% повече от Н2-2016 и 13.9% над бизнес плана.

 

Предвиждаме продажбите за цялата 2017 година да достигнат над 213 млн. лева, с ръст от 14% спрямо 2016 година.

Нетната печалба за първото полугодие на 2017 година също бележи ръст 11.73%, достигайки 5 868 хил. лева.

 

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
Финансов отчет по форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби по шестмесечия, вкл. актуализирана прогноза за 2017 година (млн. лева)