08.08.2017

Стара планина холд АД представи Търгово предложение в качеството му на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на „Фазан“ АД.

Стара планина холд АД, притежаващ пряко 1 132 818 броя безналични, поименни акции с номинал един лев всяка, представляващи 91,75% от капитала на ФАЗАН АД, на основание чл. 149а от ЗППЦК, в качеството на акционер, притежаващ пряко над 90% от гласовете в Общото събрание на ФАЗАН АД, представя Търгово предложение за изкупуване на акциите от останалите акционери на дружеството след решение на КФН, взето с Протокол № 57/07.08.2017 г. да не издава забрана за публикуването му.

Предложената цена е съобразена с изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК и е в размер на 1,41 лева за акция.

Инвестиционен посредник, който обслужва търговото предложение е „БенчМарк Финанс“ АД.

Предвижда се основната дейност на ФАЗАН АД да се запази. Търговият предложител Стара планина холд АД възнамерява да поиска отписване на дружество ФАЗАН АД от регистъра на КФН и е възможно дружеството и да бъде отписано от регистъра на публичните дружества, след като общото събрание на акционерите вземе съответно решение по реда на чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Допълнение: Търговото предложение е публикувано на 10 август 2017 г. в два централни ежедневника: в-к "24 часа", брой 215 и в-к "България днес", брой 187.

Документи:

Търгово предложение
Становище на Съвета на директорите на Фазан АД
Образци на заявления за приемане и оттегляне на търговото предложение
Справка от Централен депозитар АД
Удостоверение от Българска фондова борса
Удостоверение от банка
Съобщение до акционерите на ФАЗАН АД
Съобщение до служителите на ФАЗАН АД

Обща информация:

- Дружество, обект на предложението: Фазан АД; Борсов код: 4F5;
- ISIN код на емисията: BG11FARUAT13;
- Номинална стойност на една акция: 1 (един) лев;
- Брой акции в емисията: 1 234 692 бр.;
- Предложител: Стара планина холд АД; Борсов код: 5SR;
- Упълномощен инвестиционен посредник: ИП БенчМарк Финанс АД;
- Брой на акциите, притежание на предложителя: 1 132 818 бр. (91.75 %);
- Брой на акциите, обект на предложението: 101 874 (8.25 %);
- Предлагана цена за една акция: 1,41 лв.; 
- Търговият предложител възнамерява да поиска отписване на дружеството от регистъра на КФН;
- Ежедневници, в които е оповестено ТП: "24 часа", брой 215 и "България днес", брой 187;

- Начална дата за приемане: 11.08.2017 г.

- Крайна дата за приемане: 07.09.2017 г.

Акционерите, които желаят да приемат търговото предложение могат да подадат заявление за приемане чрез инвестиционния посредник, с който имат сключен договор. Писмените заявления и документите се приемат в офисите на всички инвестиционни посредници, които на свой ред предават обобщена информация към ИП „БенчМарк Финанс“ АД чрез форма-образец, или директно на адреса на ИП „БенчМарк Финанс“ АД – гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2. Заявленията за приемане на търговото предложение се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на съответния инвестиционен посредник. Заявления за приемане на търговото предложение могат да се подават директно на адреса на ИП „БенчМарк Финанс“ АД – гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19 ет. 2. всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа., тел. +359 2 9625405, „БенчМарк Финанс“ АД.

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на изявлението за приемане на търговото предложение ще зависи от тарифата на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане. Комисионата на упълномощения инвестиционен посредник ИП „БенчМарк Финанс“ АД, събирана от приелите директно при него търговото предложение акционери, ще бъде в размер на фиксирана сума от 10.00 лв.