25.08.2017

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2017 година.

Консолидираната печалба на групата за първото шестмесечие на 2017 година е в размер на 12136 хил. лева при 10823 хил. лева за първото шестмесечие на 2016 година, което представлява ръст от 12.13%.

Първото шестмесечие на 2017 година показа по-високи от прогнозираните резултати. Те са сравними с публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за 1H 2017 година са с 9.80% по-високи от продажбите през същия период на 2016 година и със 7% над бизнес плана.

Нетните приходи от продажби през второто тримесечие достигнаха 55.1 млн. лева. Както и цялото първо полугодие, това е исторически рекорд в групата на Стара планина холд АД.

Предвиждаме продажбите през 2017 година да надминат 214 млн. лева, с 14.2% ръст спрямо 2016 година.

Документи:

Консолидиран финансов отчет

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН
Информация, влияеща върху цената на акциите

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)