08.09.2017

Стара планина холд АД обявява резултата от Търговото предложение за изкупуване на акциите от останалите акционери на ФАЗАН АД. Писмо.

Във връзка с изтичане срока за приемане на търговото предложение, отправено от „Стара планина холд“ АД към акционерите на „Фазан“ АД, град Русе и на основание чл. 157 във връзка с чл. 154 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13, Ви уведомяваме за резултатите от проведеното търгово предложение:

Дружество, обект на предложението: „Фазан” АД, ЕИК 827182916, с адрес: гр. Русе 7000, бул. Трети март № 5.

Търгов предложител: „Стара планина холд“ АД, гр. София, ЕИК 121227995, с адрес: гр. София, 1113, ул. „Фр. Ж. Кюри № 20, ет. 9.

Упълномощен инвестиционен посредник: „БенчМарк Финанс“ АД, с адрес на управление гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2 и издаден от КФН лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник № РГ-03-0212 от 09.05.2006 г.

Предлагана цена за една акция: 1.41 лв.

Период на търговото предложение: от 11.08.2017 г. до 07.09.2017 г. включително.

Брой на лицата приели търговото предложение – 12.

  • 1 юридическо лице – 150 акции;
  • 11 физически лица – 7790 акции.

Общият брой на акциите, които се придобиват от търговия предложител „Стара планина холд“ АД – 7940 броя акции, представляващи 0.64% от капитала и гласовете в Общото събрание на „Фазан“ АД, гр. Русе.

Резултатите от търговото предложение ще бъдат публикувани във вестник „24 часа” и вестник „България днес” на 09.09.2017 година.