20.11.2017

В Стара планина холд АД постъпи уведомление, че дъщерното дружество Фазан АД е отписано от публичния регистър.

В Стара планина холд АД постъпи уведомление, че на свое заседание от 16.11.2017 г. Комисията за финансов надзор е отписала „Фазан” АД, гр. Русе, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа, в размер на 1 234 692 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Отписването на дружеството от публичния регистър е решение на общото събрание на акционерите, проведено на 3 ноември 2017 година. Решението бе взето след успешно проведена процедура на търгово предложение от Стара планина холд АД. Към днешна дата  холдингът притежава 92,65 % от капитала на "Фазан" АД. Съгласно обявените намерения, мажоритарният акционер Стара планина холд АД ще запази бъдещата дейност на „Фазан“ АД.