22.02.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

Нетните приходи от продажби през тримесечието са в размер на 56,6 млн. лева, което представлява ръст от 28,47% на годишна база. 

Консолидираните продажби за второто полугодие на 2017 година достигнаха рекордните 110, 2 млн. лева – с 23,30% по-високи от същия период на 2016 година. 

Продажбите през последното тримесечие и през второто полугодие на 2017 година са пикови в историята на групата. За първи път след 2011 година, второто полугодие бе по-силно от първото в нашия цикличен бизнес. Това се дължи най-много на значителните ръстове на основните машиностроителни предприятия в групата. 

Завишените прогнози, посочени в предишния междинен доклад на Стара планина холд АД бяха потвърдени през последните месеци. Годишните консолидирани нетни приходи от продажби, които достигнаха 217,9 млн. лева, с 16,24% годишен ръст и 13,25% над бизнес плана, са най-високи в историята на групата. 

Консолидираната годишна нетна печалба е в размер на 7836 хил. лева, с 9,47% по-висока от 2016 година.

Документи:

Доклад за дейността през тримесечието
Финансово уведомление по МСС
Обяснителни бележки към финансовото уведомление
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз