27.04.2018

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2017 година, заверен от одитор.