23.05.2018

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 6 юни 2018 г.

Поради липса на кворум днес, общото събрание на акционерите бе отложено и съгласно обявената покана, то ще се проведе на 6 юни 2018 година при същия дневен ред и проекти за решения.

Повече...