06.06.2018

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 6 юни 2018 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2017 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2017 г. сума в размер на 4750414 (четири милиона, седемстотин и петдесет хиляди, четиристотин и четиринадесет) лева за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0,22807 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,216666701 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 10 юли 2018 г.

Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца.
Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за 2017 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 20.06.2018 година.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 година и назначи Одиторско дружество „Динев одит“ ЕООД, град София за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2017 г.

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

 Публичните компании от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД, Хидравлични елементи и системи АД, Елхим-Искра АД и Българска роза АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 6.5 млн. лева.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е над 21 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 12.0 пъти.

Общата сума на дивидентите за 21-годишната история на предприятията от групата на Стара планина холд е в размер на 126 милиона лева.