25.07.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2018 година.

Първото шестмесечие на 2018 година показа по-високи от прогнозираните резултати. Предварителните обобщени данни сочат, че консолидираните продажби за 1H 2018 ще бъдат с 16.8% по-високи от продажбите през същия период на 2017 година и с 8.0% над бизнес плана.

 

Очакваме нетните приходи от продажби за първото полугодие да достигнат 125.7 млн. лева. Исторически, това е най-силното полугодие за нашата група.

 

Предвиждаме продажбите за цялата 2018 година да достигнат 236.5 млн. лева, с 10.4% ръст спрямо 2017 година.

Нетната печалба за първото полугодие на 2018 година също бележи ръст 4.3%, достигайки 6 120 хил. лева.

 

Документи:

Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по ЗППЦК
Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
Финансов отчет по форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в следните медии:

Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби по шестмесечия, вкл. актуализирана прогноза за 2018 година (млн. лева)