27.08.2018

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2018 година.

Консолидираната печалба на групата за първото шестмесечие на 2018 година е в размер на 13901 хил. лева при 12136 хил. лева за първото шестмесечие на 2017 година, което представлява ръст от 14.54%.

Първото шестмесечие на 2018 година показа по-високи от прогнозираните резултати. Те са сравними с публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за 1H 2018 година са със 17,13% по-високи от продажбите през същия период на 2017 година и с 10,79% над бизнес плана.

Нетните приходи от продажби през второто тримесечие достигнаха 63.2 млн. лева. Както и цялото първо полугодие, това е исторически рекорд в групата на Стара планина холд АД.

Предвиждаме продажбите през 2018 година да достигнат 237 млн. лева, с 8.6% ръст спрямо 2017 година.

Документи:

Консолидиран финансов отчет

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН
Информация, влияеща върху цената на акциите

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)