15.03.2019

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2018 година, заверен от одитор.

Годишен финансов отчет
Одиторски доклад
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Годишен доклад за дейността на Стара планина холд АД през 2018 година
Карта за оценка на корпоративното управление, приложение към годишния доклад
Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите
Декларации по ЗППЦК
Годишен финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз