15.03.2019

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 16 май 2019 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

Съветът на директорите предлага 87.6% от печалбата да се разпредели за дивидент.
Стара планина холд АД е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си.
Ако бъде прието предложението, брутната сума, заделена за дивидент през този период ще бъде в размер на 26,088 млн. лева.
Първоначалната инвестиция има дивидентно покритие 14.9 пъти.

Съветът на директорите предлага също на акционерите да гласуват решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Покана в Търговския регистър
Обява в Търговския регистър
Правила за гласуване чрез пълномощник
Образец на пълномощно
Годишен финансов отчет

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз