25.04.2019

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 година, заверен от одитор.