16.05.2019

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 16 май 2019 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2018 г. сума в размер на 5 042 746.60 (пет милиона, четиридесет и две хиляди, седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет стотинки) за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0,24210527 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,23 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 10 юли 2019 г.

Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца, до 09.10.2019 год. включително
Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за 2018 година имат лицата, които притежават акции на 30.05.2019 година.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 година и назначи Одиторско дружество „Динев одит“ ЕООД, град София за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2018 г.

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

 Публичните компании от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД, Хидравлични елементи и системи АД, Елхим-Искра АД и Българска роза АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 7 млн. лева.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е над 26 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 14.9 пъти.

Общата сума на дивидентите за 23-годишната история на предприятията от групата на Стара планина холд е в размер на 148,5 милиона лева.

Общото събрание на акционерите прие изменения и допълнения в устава на дружеството, преизбра членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат и взе решение за обратно изкупуване на собствени акции. Тези решения подлежат на вписване в Търговския регистър.