10.07.2019

Стара планина холд АД стартира на своя интернет сайт ново приложение за онлайн подаване на заявление за изплащане на неполучени дивиденти за минали години. Писмо.

От днес започва изплащането на дивидента за финансовата 2018 година, който е рекорден в историята на холдинга – повече от 5 милиона лева. Акционерите, които нямат сметки при инвестиционни посредници ще могат да получат дивидента си в повече от 100 офиса на Интернешънъл Асет банк АД само срещу представяне на документ за самоличност. Нетният дивидент на една акция е 0,23 лева, което към днешна дата се равнява на 4 процента от пазарната стойност на акцията. Дивидентът за финансовата 2018 година на акциите, получени от една бонова книжка от масовата приватизация, е 69,00 лева.

Като израз на добра корпоративна практика, ръководството на холдинга отдавна прилага процедура за дистанционно изплащане на непотърсения дивидент за последните 5 финансови години. Разходите по банковия превод са за сметка на холдинга. Достатъчно е акционерът да изпрати попълнено заявление, в което да посочи личната си банкова сметка, като приложи удостоверение, издадено от банката за личната му банкова сметка.

От днес стартира онлайн форма за подаване на заявление за дистанционно изплащане на неполучените дивиденти за предходните 5 финансови години. Това ново улеснение за нашите акционери е израз на последователно провежданата политика за равнопоставено отношение към инвеститорите на Стара планина холд АД. По този ред може да бъде заявено изплащането на дивидент от пълномощник или от наследници на акционер. Онлайн формата може да се попълни и изпрати дори от мобилен смартфон.

Сайтът на Стара планина холд АД използва протокола за защитена интернет комуникация HTTPS, което дава възможност за двупосочно криптиране на връзката между клиент и сървър и осигурява защита срещу подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията.

Онлайн формата за дивиденти се прилага за първи път от публична компания в България.