29.08.2019

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2019 година.

Консолидираната печалба на групата за първото шестмесечие на 2019 година е в размер на 11205 хил. лева при 13901 хил. лева за първото шестмесечие на 2018 година, което представлява спад от 19.4%. Очакваме същата тенденция и през второто полугодие на 2019. Възможно е това да се отрази на постъпленията от дивиденти в дружеството майка.

Същевременно наблюдаваме процес на спад на цената на акцията на фондовата борса. При тази тенденция общото събрание на акционерите, проведено на 16 май, взе решение за обратно изкупуване на акции при диапазон от 5.00 до 7.00 лева на ценна книга.

Първото шестмесечие на 2019 година показва по-ниски от прогнозираните резултати. Обобщените данни сочат, че резултатите са сравними с публикуваните очаквания, като консолидираните продажби за 1H 2019 година са с 2.75% по-ниски от продажбите през същия период на 2018 година и с 1,4% под бизнес плана.

Нетните приходи от продажби през второто тримесечие достигнаха 59.9 млн. лева, при 63.2 млн. лева през второто тримесечие на 2018.

Предвиждаме продажбите през 2019 година да достигнат 231.3 млн. лева, с 4.7% спад спрямо 2018 година.

Документи:

Консолидиран финансов отчет

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през шестмесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН
Информация, влияеща върху цената на акциите

Регулираната информация е публикувана и в медията Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)