28.10.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2019 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Първите сигнали за рецесия в Западна Европа доведоха до песимизъм в бизнес настроенията на нашите основни партньори, в резултат на което през третото тримесечие и особено през четвъртото тримесечие на 2019 очакваме сериозен спад в продажбите. Очакваме консолидираните продажби през третото тримесечие да отбележат спад от 8,3%, а през четвъртото спадът да достигне 17,9% на годишна база.

Продажбите през второто полугодие вероятно няма да надминат 100 млн. лева, а това очертава спад от около 15%, което ще доведе до годишен спад на нетните приходи от продажби от порядъка на 9%.

При очакваното слабо четвърто тримесечие, предвиждаме финансовият резултат на групата за 2019 година да отбележи спад с 18%. Възможно е това да се отрази на бъдещите постъпления от дивиденти в дружеството майка.

Очакваме тази тенденция да продължи и през следващата година. По-конкретни параметри ще бъдат публикувани в средата на месец декември след приемане на бизнес плановете на предприятията от групата.

На 24 октомври бе проведено съвещание с мениджмънта на предприятията от групата на Стара планина холд АД, на което бяха дискутирани сигналите и заплахите от настъпващата криза и бяха обсъдени мерки за намаляване на рисковете, произтичащи от нея.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз