31.10.2019

Съветът на директорите продължава срока на обявената процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Стара планина холд” АД до 30.11.2019 г.

На основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 16 май 2019 г., на 31.10.2019 г. Съветът на директорите взе решение да продължи срока на обявената на 04.09.2019 г. процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Стара планина холд” АД до 30.11.2019 г. при следните условия:

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.5% от капитала или до 105 000 (сто и пет хиляди) броя акции.

2. Срокът на обратното изкупуване се продължава, считано от 01.11.2019 г.

3. Минимална цена на обратно изкупуване – 5.00 (пет лева).

4. Максимална цена на обратно изкупуване – 5.00 (пет лева).

5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 30.11.2019 г.

6. В случай на изчерпване на определеното количество акции,  а  именно  ако  дружеството  изкупи  105 000 броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 5 срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.

7. Избира Интернешънъл Асет Банк АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.