26.11.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2019 година на консолидирана основа.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН


Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз