24.01.2019

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2019 г. Писмо.