28.01.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2019 година.

Документи:

Пояснителни бележки
Форми на КФН

Нетната печалба на холдинга е в размер на 6427 хил. лева. Статистиката сочи, че това е най-високата печалба в историята на Стара планина холд АД.

Съветът на директорите ще предложи на редовното годишно общо събрание акционерите да продължат традицията за разпределяне на част от финансовия резултат за дивидент.

20 май 2020 г. е предварителната дата за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите.

 
Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз