26.03.2020

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 20 май 2020 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

С оглед на икономическата обстановка, Съветът на директорите предлага печалбата за 2019 година да се разпредели по предложение на акционерите към датата на провеждане на общото събрание, в зависимост от състоянието и перспективите на дружеството.


Покана в Търговския регистър
Обява в Търговския регистър
Правила за гласуване чрез пълномощник
Образец на пълномощно
Годишен финансов отчет

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз