20.05.2020

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2019 година.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 20 май 2020 година прие доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2019 година и взе решение за разпределение от чистата печалба за 2019 г. сума в размер на 5 090 041,52 (пет милиона, деветдесет хиляди, четиридесет и един лева и петдесет и две стотинки) за изплащане на дивиденти.

Брутна сума на дивидента: 0,245614100 лв. на акция.

Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,233333395 лв. на акция.

Начало на изплащане на дивидента – 10 юли 2020 г.

Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца, до 09.10.2020 год. включително.

Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.
Право да получат дивидент за финансовата 2019 година имат лицата, които притежават акции на 03.06.2020 година.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 година и назначи Одиторско дружество „Динев одит“ ЕООД, град София за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 г.

Общото събрание на акционерите направи преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите и прие допълнения в нея.

Протокол от Общо събрание на акционерите
Условия и ред за изплащане на дивидента за 2019 г.

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

 Публичните компании от групата на Стара планина холд АД – М+С Хидравлик АД и Хидравлични елементи и системи АД също прилагат политика на редовно разпределяне на дивидент. Общият паричен поток, който се очаква да постъпи в Стара планина холд АД от дивиденти тази година е в размер на 5,6 млн. лева.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е над 31 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 17.8 пъти.

Общата сума на дивидентите за 24-годишната история на предприятията от групата на Стара планина холд е в размер на 167,6 милиона лева.