23.03.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29 февруари 2020 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2020 г. Писмо.

16.03.2020

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2019 година под формата на дивидент.

10.03.2020

От Българската фондова борса съобщават, че след преразглеждане на базата на SOFIX, акцията на Стара планина холд АД е включена в индекса, считано от 23 март.

27.02.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2019 година на консолидирана основа.

24.02.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2020 г. и прогнози за продажбите към 29.02.2020 г. Писмо.

28.01.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2019 година.

22.01.2020

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2020 г. Писмо.