24.03.2021

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2020 година, заверен от одитор.

Годишен доклад за дейността на Стара планина холд АД през 2020 година
Одиторски доклад
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Карта за оценка на корпоративното управление, приложение към годишния доклад
Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите
Декларации по ЗППЦК
Годишен финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз