24.03.2021

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 20 май 2021 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

Съветът на директорите предлага дивидент в размер на 0.249 лв. на акция, промени в устава и нова политика за възнагражденията.

Покана в Търговския регистър
Обява в Търговския регистър
Правила за гласуване чрез пълномощник
Образец на пълномощно
Годишен финансов отчет

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз